Tietosuoja Paimion seurakunnassa

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

25.5.2018 tuli voimaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jonka mukaisesti rekisteröidylle henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Mitä tietoja voidaan kerätä?

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Näitä ovat mm. tunnistamistiedot, kuten nimi sekä henkilötunnus henkilön yksilöimiseksi. Yhteystiedot, kuten osoite, seurakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Seurakunnan jäsenyyteen ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumiset tapahtumiin, tilaisuuksiin ja toimintaan sekä niihin liittyvät tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä asiointiin, tilauksiin, sopimuksiin ja toimintaan.

Tietojen pääasiallinen lähde on henkilö itse. Tämän lisäksi tietoja saadaan väestötietojärjestelmästä, esimerkiksi yhteystietojen päivittymisen yhteydessä.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään seurakunnan toiminnan ylläpitämiseen, jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisiin velvoitteisiin perustuen, esimerkiksi Kirkkolaki määrää kirkonkirjoista. Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella seurakunnan jäsenyyden, palvelussuhteen tai muun merkityksellisen asiakassuhteen johdosta, sopimussuhteen perusteella, esimerkiksi tilavuokrasopimukseen liittyen sekä rekisteröidyn itsensä tai hänen huoltajansa antamalla suostumuksella, esimerkiksi ilmoittautuminen seurakunnan tilaisuuksiin.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään tarvittavan ajan. Tarkemmat säilytysajat mainitaan eri rekistereiden tietosuojaselosteissa. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten Kirkkolain, väestökirjanpidon, sekä kirjanpitoa ja muuta toimintaan koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos re-kisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1993) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön voi tehdä asioimalla Paimion seurakunnan seurakuntatoimistossa. Pyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti. Lisäksi henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.

Seurakuntatoimiston yhteystiedot

Paimion seurakunnan tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuojavastaava.ahk(at)evl.fi.

Tietosuojaselosteita