Palvelun vastuuryhmä

Palvelun vastuuryhmään kuuluu seuraava työalue: diakonia. Diakoniatyön tarkoituksena on krisitilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Palvelun vastuuryhmän jäsenet 2023-24

Kirkkoneuvosto valitsee vastuuryhmän jäsenet vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessaan.

Palvelun vastuuryhmän kokoonpano 2021-2022

Puheenjohtaja Jaana Paasonen, luottamushenkilö
Toini Aro, luottamushenkilö
Kristina Karlsson, luottamushenkilö
Tuula Kurki, luottamushenkilö
Riitta Rantanen, luottamushenkilö
Timo Sjöblom, luottamushenkilö
Jouni Ylitalo, luottamushenkilö
Mika Ahtola, kappalainen
Hannele Airola, diakoni
Pertti Arola, kehitysvammaistyön pastori
Päivi Nurmi, II seurakuntapastori
Marika Hietanen, diakoni, vastuuryhmän sihteeri

Vastuuryhmän tehtävät

 1. suunnitella, toteuttaa ja seurata siihen kuuluvien työalojen toimintaa.
 2. valmistelee omien työalojensa toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset, ja toimintakertomuksen tilastoineen.
 3. Vastuuryhmän tulee toiminnassaan erityisesti tukea ja kehittää eri työalojen välistä yhteistyötä seurakunnan strategian pohjalta.
 4. Vastuuryhmän kokousajat ja käsiteltävät pääteemat vuosikellon mukaan. Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua muulloinkin.
 5. Vastuuryhmä voi perustaa määräaikaisia ja/tai pysyviä työ- ja projektiryhmiä.
 6. Vastuuryhmän henkilömäärän ja kokoonpanon vahvistaa kirkkoneuvoston esityksen pohjalta; Vastuuryhmän puheenjohtajana voi toimia luottamushenkilö, sihteerinä toimii työntekijä.
 7. Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä tai aloitteita koskien operatiivista toimintaa johtoryhmälle ja muissa asioissa kirkkoneuvostolle työalavastaavan tai johtavan viranhaltijan (kirkkoherra tai talouspäällikkö) toimesta.
 8. Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy Kirkkojärjestyksen mukaan ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).
 9. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön ja kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 10. Vastuuryhmä laatii toimintaansa ohjaamaan vuosikellon ja tarvittaessa sisäisen työjärjestyksen.
 11. Vastuuryhmien henkilöt ovat myös tarvittaessa omalla työpanoksellaan mukana seurakunnan erilaisissa tapahtumissa.

Palvelun vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Diakonia
 • Perheneuvonta
 • Palveleva puhelin
 • Kehitysvammaistyö, muu palvelu
 • Yhteiskunnallinen työ
 • Sielunhoito
 • Kansainvälinen diakoniatyö