Palvelun vastuuryhmä

Palvelun vastuuryhmään kuuluu seuraava työalue: diakonia. Diakoniatyön tarkoituksena on krisitilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

 

Palvelun vastuuryhmän kokoonpano 2019-2020

pj.

Jaana Paasonen

luottamushenkilö

 

Toini Aro

luottamushenkilö

 

Tuula Kurki

luottamushenkilö

 

Jari Laaksonen

luottamushenkilö

 

Minna Nieminen

luottamushenkilö

 

Riitta Rantanen

luottamushenkilö

 

Timo Sjöblom

luottamushenkilö

 

Mika Ahtola

kappalainen

 

Hannele Airola

diakoni

 

Antti Aro

erityisdiakoni

 

Pertti Arola

kehitysvammaistyön pastori

 

Päivi Nurmi

II seurakuntapastori

 

Saara Kerola

diakoni, sihteeri

 

 

 

Vastuuryhmän tehtävät

 1. suunnitella, toteuttaa ja seurata siihen kuuluvien työalojen toimintaa.
 2. valmistelee omien työalojensa toimintasuunnitelma- ja talousarvioesitykset, ja toimintakertomuksen tilastoineen.
 3. Vastuuryhmän tulee toiminnassaan erityisesti tukea ja kehittää eri työalojen välistä yhteistyötä seurakunnan strategian pohjalta.
 4. Vastuuryhmän kokousajat ja käsiteltävät pääteemat vuosikellon mukaan. Tarvittaessa vastuuryhmä voi kokoontua muulloinkin.
 5. Vastuuryhmä voi perustaa määräaikaisia ja/tai pysyviä työ- ja projektiryhmiä.
 6. Vastuuryhmän henkilömäärän ja kokoonpanon vahvistaa kirkkoneuvoston esityksen pohjalta; Vastuuryhmän puheenjohtajana voi toimia luottamushenkilö, sihteerinä toimii työntekijä.
 7. Vastuuryhmä voi tehdä esityksiä tai aloitteita koskien operatiivista toimintaa johtoryhmälle ja muissa asioissa kirkkoneuvostolle työalavastaavan tai johtavan viranhaltijan (kirkkoherra tai talouspäällikkö) toimesta.
 8. Yksittäisen luottamushenkilön tai yksittäisen seurakuntalaisen aloiteoikeus säilyy Kirkkojärjestyksen mukaan ennallaan (KJ 9 luku, 2§ ja 6§).
 9. Vastuuryhmä huolehtii toimialaansa kuuluvista muista tehtävistä sekä kirkkoherran, talouspäällikön ja kirkkoneuvoston sille osoittamista toimeksiannoista.
 10. Vastuuryhmä laatii toimintaansa ohjaamaan vuosikellon ja tarvittaessa sisäisen työjärjestyksen.
 11. Vastuuryhmien henkilöt ovat myös tarvittaessa omalla työpanoksellaan mukana seurakunnan erilaisissa tapahtumissa.

Palvelun vastuuryhmän alaisuuteen kuuluvat seuraavat tehtäväalueet:

 • Diakonia
 • Perheneuvonta
 • Palveleva puhelin
 • Kehitysvammaistyö, muu palvelu
 • Yhteiskunnallinen työ
 • Sielunhoito
 • Kansainvälinen diakoniatyö